Novetats curs 2018-19

APP per sistemes IOS

APP per sistemes Android

Gestió tutoria

S'amplien les opcions amb nou sistema d'entrevistes a les famílies i comentaris d'interès, amb sol·licitud d'informes a la resta professorat.
Visualització de tota la informació enviada a la família: missatgeria interna, SMS, notificacions per APP i correus electrònics.
Seguiment situació disciplinària alumnes per un sistema configurable de punts.

Unitats formatives i projectes

Pels controls d'assistències i incidències permet gestionar l'alumnat assistent per unitats formatives i permeten l'estadística separada per unitat.
També es poden gestionar les diferents agrupacions d'alumnes quan varis professors fan la formació per projectes.

Guàrdies i substitucions

S'ha millorat la gestió de les guàrdies amb un entorn més visual i intuïtiu.
Es pot simultanejar sistema d'assignació substituts automàtic i/o manual. El sistema proposa l'ordre de substitució més òptim segons situació i historial substitucions dels professorat.

Notificacions per APP

A l'actual sistema de notificacions per APP, s'hi afegeix un sistema configurable pel propi centre de notificacions als diferents usuaris de la plataforma. Les notificacions poden ser per diferents situacions, absència, incidències i/o esdeveniments del calendari, activitats, exàmens, reunions.

Gestió Centre Escolar curs 2018-2019

Assistències

Registre de faltes d'assistència i retards, ràpid i intuïtiu.
APP per smartphones i tablets pel professorat on poden registrar les faltes, retards i incidències dels alumnes.
Amb la possibilitat de selecció alumnat per unitats formatives i/o projectes.
Permet la gestió de la missatgeria entre el professorat. .
Comunicació automàtica a les famílies per SMS, APP o email.
Comunicació de l'informe d'absències.
Definició dels tipus d'absències per part del centre.
Registre d'entrada d'absències notificades per les famílies.
Marcatge de faltes i retards justificats.
Estadística de faltes i retards justificats.
Estadística professorat sobre el control de faltes realitzades i pendents.
Estadística d'absències alumnat.

Incidències

Registre de totes les incidències, tant les de classe com les de la resta d'activitats (menjador, pati, etc.) Entrada d'incidències massives per a controls periòdics dels alumnes. Possibilitat de comunicació automàtica a les famílies per SMS, APP o email. Comunicació de l'informe d'incidències. Definició de tipus d'incidència tipificant nivell de gravetat. Estadística d'incidències per alumne, professor i grup.

Sancions

Sistema d'aplicació de sancions per nivells i/o per acumulació d'amonestacions.

Activitats

Registre d'activitats del centre tant dins com fora de l'horari escolar. Assignació de professors acompanyants i alumnes inscrits. Control de les despeses i ingressos previstos. Informe activitat prevista. Generació autoritzacions de les famílies. Generació recordatoris/invitacions per SMS, APP o email als inscrits.

Horaris

Importació d'horaris de les principals plataformes. Sistema ràpid i fàcil de creació d'horaris, per professor, grups, assignatures, ... Es permet horaris diferenciats per períodes, duplicar un horari en un altre període. Soluciona de forma senzilla desdoblaments, agrupacions d'alumnes de diferents nivells en aules de diversitat. Es poden gestionar diferents agrupacions d'alumnes ja sigui per unitats formatives com per formació per projectes. Adjudicació de l'horari d'un professor de baixa al professor substitut.

Calendaris

Consulta calendaris per les diferents entitats previstes: professors, famílies, grups, assignatures, aules i amb la inclusió d'activitats, entrevistes, exàmens, treballs, reunions. Calendaris específics per les reserves d'equipaments. Sincronització amb Google Calendar.

Professors

Gestió dels marcatges de faltes i incidències alumnat. Accés a la informació dels alumnes que els imparteix alguna assignatura, amb informes d'absències i incidències i les estadístiques corresponents. Calendari amb tots els esdeveniments, horari, activitats, entrevistes, reunions, exàmens i també el calendari amb els equipaments disponibles.

Tutories

Aquest mòdul és el responsable d'emissió del informes i comunicats a les famílies. El tutor disposa de les dades de cada alumne/a permetent la seva modificació, justificació faltes i retards, incidències, sancions, enviament informes famílies, entrevistes a les famílies i comentaris d'interès, amb sol·licitud d'informes a la resta professorat i consulta historial alumnat.
Visualització de tota la informació enviada a la família: missatgeria interna, SMS, notificacions per APP i correus electrònics.
Seguiment situació disciplinària alumnes per un sistema configurable de punts.

Famílies

Possibilitat d'accés al calendari amb tots els esdeveniments a on està implicat el seu fill/a, i amb la relació d'absències, retards i incidències.
Les famílies reben les notificacions automàticament en el mòbil o tauleta digital on s'hagin baixat l'APP.

Direcció

Gestió de les dades del centre. Control d’assistències per franges horàries, professors, grups i alumnes. Control d’incidències per grups, professors i alumnes. Estadístiques professorat, assistències, incidències i usuaris del sistema. Seguiment i control de registres efectuats per professors. Notificacions de les faltes i incidències als pares. Comunicacions als alumnes individuals o per grups. Accés historial alumnes.

Connectivitat

Importació des de SAGA, Peñalara, GP-Untis, HorW,... de forma que horaris, professorat, alumnat, grups, aules, assignatures i franges horàries s'incorporen automàticament.
Google Apps és una de les plataformes més utilitzades arreu del món en l’àmbit educatiu. Són moltes les possibilitats que ofereix aquesta plataforma des de les comunicacions per correu electrònic o SMS, fins a calendaris i documents compartits al núvol. S'estableixen diferents nivells d'interacció amb el programa segons necessitats i requeriments del centre.

Serveis i espai al núvol:

Tot aquest sistema s'instal·la en un datacenter especialitzat, amb l'immediat estalvi de costos. Amb total seguretat, connexió segura Https, autentificació d'usuaris amb opcions específiques limitades al perfil de cada usuari.Gestió Centre Escolar mòduls curs 2018-2019

Guàrdies

Creació de guàrdies del professorat amb assignació automàtica i/o manual de les substitucions. Entrada dels treballs previstos pel professor. Informe diari de guàrdies previstes. Estadística professorat guàrdies realitzades.

Entrevistes família

Creació en calendari de les entrevistes concertades amb les famílies. Comunicació de data d'entrevista a la resta de professors implicats amb sol·licitud automàtica a la resta del professorat de l'alumne. Espai de creació d'informes associats a l'entrevista. Informe de l'alumne/a.

Qualificacions

Sistema d’entrada de qualificacions que permet determinar diferents tipus de criteris d'avaluació i percentatges de cada prova sobre el total de la nota.
El professor pot crear les proves que consideri per cada assignatura i parcial indicant el pes d'aquesta en el càlcul de la nota final.

Proves d'avaluació

El professor pot crear en el calendari els dies i hores previstos per exàmens, treballs de les seves assignatures o activitats.

Reserva d'equipaments

Reserva d'espais i/o equipaments del centre. Aquest mòdul està vinculat amb tots els que tenen una implicació directa amb el calendari, horaris, activitats i la resta d'esdeveniments. Comunicats interns d'incidències, amb historial d'intervencions i situació.

Reunions

Creació de reunions, indicant persones convocades i descripció de l'odre del dia. Comunicació de data reunió a tots el convocats. Informe reunió.

Comunicació interna

Missatgeria interna entre els usuaris, professors, famílies i personal administratiu, amb possibilitat de còpia a correu destinatari.

Calendari

Creació d'esdeveniments associats als cursos que imparteix. Registre de baixa, motius i tasques previstes pel professor substitut. Missatgeria interna amb la resta d'usuaris.

Connectivitat

Exportacions/sincronitzacions
La integració amb Moodle, permet la mateixa identificació d'usuari en els dos sistemes, classificació dels cursos per categories (nivells, departaments, ..), i l'assignació del professorat i alumnat inscrits en cada curs de forma automàtica.

APP per sistemes IOS i Android

APP famílies

Disponible l'APP per les famílies, per mòbils i tauleta digital amb sistemes IOS i Android.
Les famílies podem consultar en tot moment les faltes d'assistència, retards, incidències, calendari d'activitats, deures i/o exàmens.
Les notificacions es reben automàticament en el mòbil o tauleta digital on s'hagin baixat l'APP.

APP professorat

L'APP per professors disposa de les funcionalitats bàsiques per registrar les faltes o retards dels alumnes, així com les incidències i incidències massives.
També permet ser l'alternativa de la missatgeria interna entre el professorat.

men

ENSE.cat - Gestió Centre Escolar curs 2018-2019

Mòdul base
Resta de mòduls
Assistències
Incidències
Sancions
Qualificacions
Gestió guàrdies
Entrevistes família
Proves d'avaluació
Reserva d'equipaments
Reunions
Activitats
Horaris
Calendaris
Missatgeria interna
Professors
Tutories
Famílies
Direcció
Importacions dades aplicatius
Integració Moodle
Integració Google Calendar
Serveis i espai al núvol
Manteniment mensual per:
Menys de 400 alumnes
60€/mes + IVA
55€/mes + IVA
Menys de 900 alumnes
95€/mes + IVA
73€/mes + IVA
Més de 900 alumnes
150€/mes + IVA
115€/mes + IVA
Exemples
centre amb 391 alumnes mòdul base 60€/mes. Preu aproximat per alumne: 1,84€/alumne/any+IVA
centre amb 850 alumnes amb tots els mòduls 95+73=168€/mes. Preu aproximat per alumne: 2,37€/alumne/any+IVA
men

Distribuït per:

men

Passeig Pere III, 48, 1r,08240-MANRESA,Tel: (+34) 93 873 39 73 Tel Mòbil: (+34) 639 36 48 02 Fax:(+34) 93 877 12 61 mail: info@vpcmatic.com Avís legal